Το στρες σε παιδιά και εφήβους

Το στρες είναι, αναμφίβολα, πολύ έντονο στη ζωή ενός παιδιού και επιφέρει αστάθεια και αναστάτωση. Μια δυσλειτουργική αντίδραση σε μια τέτοια κατάσταση παρουσιάζεται, όταν οι απαιτήσεις της κατάστασης ξεπερνούν τις δεξιότητες του παιδιού να αντιμετωπίσει αγχογόνα γεγονότα. Τα παιδιά και οι έφηβοι διαθέτουν μικρή εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, σε σύγκριση με έναν ενήλικο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης μιας αγχογόνου κατάστασης είναι η οικογένεια, η κοινωνική υποστήριξη, η ηλικία, το φύλο, η προσωπικότητα, το περιβάλλον του παιδιού, το είδος του γεγονότος και τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος.

Μία από τις βασικές διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη, εκτός από το να μεταδίδει γνώσεις, είναι και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, προκειμένου να αναπτυχθούν από τους μαθητές λειτουργικές συμπεριφορές αντιμετώπισης καθημερινών δυσκολιών. Αυτό μπορεί να το πετύχει ως εξής: 1) αναγνωρίζοντας ποιο είδος περιβάλλοντος μέσα στην τάξη επιθυμούν τα παιδιά, 2) δημιουργώντας τις ανάλογες συνθήκες για την εξασφάλιση αυτού του περιβάλλοντος, 3) αποδίδοντας σπουδαιότητα σε κάθε μέλος της τάξης, 4) αναπτύσσοντας την αίσθηση του «ανήκειν», 5) με το να είναι δίκαιος προς όλους, 6) αναθέτοντας υπευθυνότητες σε όλους, 7) με το να είναι συνεπής, 8) με φιλικότητα, 9) με ενθάρρυνση για επιτυχία προς όλους, 10) με κατανόηση για τις δύσκολες στιγμές των παιδιών και 11) με το χιούμορ.

πηγή: Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου (επιμ.) Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων στο Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο (2011), εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s